સંપ્રદાયના મૂર્ધન્ય સંતો દ્વારા દરરોજ વિવિધ વિષયો ઉપર સત્સંગ કથાવાર્તાનો લાભ મળશે.