આંખના રોગ, સ્ત્રી રોગ, મગજના રોગ, નાક-કાન -ગળાના રોગ, દાંતના રોગ, હાડકા તથા સાંધાના રોગ, રક્તદાન વગેરે કેમ્પ થશે.