ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિના સંવર્ધન માટે દક્ષિણ ભારતના પવિત્ર બ્રાહ્મણો દ્વારા ચારવેદ એવં વૈદિક ગ્રંથોનું પારાયણ કરવામાં આવશે.